Vastuvõtt

Erialad 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025

Keevitus- ja metallitööd (Kutsekeskharidusõpe)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTase ÕppekeelÕppekava kood
ÕppeliikKutsekeskharidusõpe ÕppevormStatsionaarne õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg3 aastat Tase 4.taseÕppekeelvene keele baasil eesti keelÕppekava kood219865
ÕppeliikKutsekeskharidusõpe ÕppevormStatsionaarne õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg3 aastat Tase 4.taseÕppekeeleesti keelÕppekava kood219865

Eriala kirjeldus

Keevitus- ja metallitööde oskustööline töötab põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel. Õppekaval saab valida kolme spetsialiseerumise vahel 

1) metallilõikepinkidel töötaja 

2) koostelukksepp

3) keevitaja 

Metallilõikepinkidel töötaja töö toimub sõltuvalt töötaja kutsealasest ettevalmistusest trei- või freespingil, kus ta töötleb joonise ja juhtprogrammi järgi detaile. Metallilõikepinkidel töötaja põhiline tööülesanne on mitmesuguste kujupindade töötlemine, keermestamine ja puurimine nii konventsionaalsel kui ka APJ- tööpingil. (APJ on ingl. k. CNC - Computer Numerical Control). Ta seadistab tööpingi lähtudes etteantud tehnilisest dokumentatsioonist või töötab eelnevalt seadistatud tööpinkidel. Metallilõikepinkidel töötaja tagab töödeldava detaili kvaliteedi. Metallilõikepinkidel töötajal on võimalik spetsialiseeruda kahel erialal: a) freesija b) treial

Keevitajad töötavad keevistooteid või -konstruktsioone valmistavates ettevõtetes. 4. taseme keevitaja keevitab keskmise keerukusega dünaamiliselt koormatud, karastuvaid ja termotöötlust vajavaid keskmise kvaliteedi ja ohutusklassiga keevisliidete keevisõmbluseid. Töös on kasutusel poolautomaat (MAG 135), käsikaar (MMA 111) või mittesulava elektroodiga kaarkeevituse (TIG 141) keevitusprotsessid. Keevitatavateks materjalideks on hästi keevitatavad süsinikterased (nt S235, S275, S355). 4. taseme keevitaja täidab tööülesandeid muutuvates olukordades, töötades töörühma liikmena või iseseisvalt. Keevitaja peab olema valmis töötama piiratud liikuvusega asendites ja erinevate temperatuuridega (suure temperatuurikõikumisega) keskkondades. Ohuteguriteks on toksilised keevitusgaasid, elektrilöök (pingestatud metallosad), kuumad pinnad, UV kiirgus, mehaanilised vigastused, raskete elementide käsitsemine. Tööülesannete täitmine võib nõuda füüsilist pingutust. Riskide maandamiseks tuleb kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda eririietust.

Koostelukksepp töötab tavaliselt masina-, metalli- ja aparaaditööstuse, ehitusmaterjalide tootmise või laevaehituse ettevõttes. Koostelukksepa põhilised tööülesanded on toorikute ettevalmistamine, detailide mõõtmine, märkimine, töötlemine, puhastamine ning koostude koostamine ja reguleerimine. Koostelukksepa töö eeldab jooniste lugemise oskust, masinaehitustehnoloogia ja kasutatavate materjalide tundmist. 

Õppekava tutvustus

Toetamaks metallitöö õppijaid erialavaliku juures ongi loodud  2020. aastal täiesti uus õppekava – keevitus- ja metallitööd. Õpingud sellel kutsekeskhariduse õppekaval kestavad kolm aastat. Esimesel õppeaastal õpitakse kõiki alusteadmisi ja baasoskusi, mida on tarvis keevitajal, treialil, freesijal või lukksepal. Esimesel aastal saadakse põhjalikud teadmised masinaehitusest ja metallitööde alustest. Õpitakse selgeks metallitöö materjalid ja joonestamine, omandatakse head teoreetilised teadmised keevitustööde tegemiseks, metallide treimise ja freesimise ning lukksepatööde vallas. Teoreetilist õpet toetab baasoskuste praktiline õppimine ja harjutamine kooli õppetöökodades. Eriala kõrval õpitakse üldaineid ning erialateadmisi ja -oskusi laiendavaid valikaineid. Esimene õppeaasta on mitmekesine ja põnev aeg, mil õppija kujundab oma kutse-eelistuse. Esimese õppeaasta lõpuks on aeg teha otsus ning valida endale kõige enam meeldiv ja sobiv eriala, millele keskendumine algab teisel õppeaastal. Teisel õppeaastal omandab õppija valitud kutsealal põhjalikud teadmised ja oskused ning valmistub kolmanda õppeaasta ettevõtte praktika tegemiseks valitud erialast lähtudes kas keevitaja, treiali/freesija või koostelukksepa ametikohal.

Töövahendid ja õppetöökojad

Kooli õppetöökojad on varustatud kaasaegse tehnoloogiaga, mis loob turvalise ja inspireeriva keskkonna keevitaja eriala omandamiseks. Keevitustööde õppimiseks on kaasaegsed seadmed

 • Keevitussimulaatorid
 • Käsikaarkeevitusagregaadid
 • MAG (poolautomaatkeevitus) ja TIG keevitusagregaadid
 • Keevitusautomaadid
 • Lõikepingid, valtspingid, toruvaltspingid
 • Erinevad käsitööriistad
 • Materjalide töötlemise ja ettevalmistamise ruumid.
 • Arvutiklass
 • APJ trei- ja freespinkide õppetöökoda ja õppeklass
 • Kaasaegne, käsijuhtimisega trei- ja freespinkide õppeklass
 • Materjalide ettevalmistamise ruumid
 • Erinevad käsitööriistad
 • Mõõtevahendid

Tööohutus

Tervist ja keskkonda säästev töökultuur kuulub õppimise ja keevitustöö juurde.

Keevitus- ja metallitööde tegija tervis peab olema piisavalt hea, et täita sageli ka füüsiliselt raskeid tööülesandeid. Tööd tuleb teha nii seistes kui ka istudes, kuid tema seljale ja jalgadele langev koormus võib ikkagi olla üsna suur. Töös kasutatavad töövahendid ja -materjalid võivad vääral käsitsemisel olla inimese tervisele ohtlikud. Väga tähtis on järgida tööohutusnõudeid ning kanda töörõivaid ja kaitsevahendeid. Metallide töötlemisel tekib rohkesti saastet, seepärast kantakse spetsiaalseid tööriideid. Töö etapist olenevalt kantakse nii kaitseprille (nt keevitustöödel) kui ka kõrvaklappe, mis aitavad summutada töös tekkivat müra.

Õppetöökojas töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud erialale vastavad tööriided, peakate, turvajalatsid ning nõuetekohane professionaalse keevitaja kaitsemask. Vastavalt töö iseloomule on kohustuslik kasutada individuaalseid isikukaitsevahendid. Isikukaitsevahendil peab olema nõuetele vastavust tõendav CE tähis.

Õppetöö korraldus

Õppekavast (kood 219865) ja õppetöö korraldusest antakse põhjalik ülevaade õppeaasta esimestes tundides.

Enn Helemäe