Vastuvõtt

Erialad 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025

Kinnisvara heakorrameister

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseÕppekeelÕppekava number
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne, õhtune õpeEeldus alustamiseksKeskharidus, töökogemusÕppeaeg 9 kuudTase5. taseme jätkuõpeÕppekeeleesti keelÕppekava number201156

Eriala kirjeldus

Kinnisvara heakorrameister töötab peamiselt kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes. Põhilised tööülesanded on seotud ehitise krundi, ehituskonstruktsioonide ja siseruumide heakorra korraldamisega. Kinnisvara heakorrameister juhindub oma tegevuses valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, standarditest ning kinnisvara korrashoiu valdkonna heast tavast (vt kutsestandardi lisa 4), samuti valdkonna üldistest juhistest ning valdkonna avalikult kättesaadavatest juhendmaterjalidest.

Töö eeldab kohanemisvõimet mitmesuguste keskkonnatingimustega, vajalik on hea koordinatsioon ja füüsiline vastupidavus ning koostöö- ja meeskonnatöö valmidus, töötajate juhtimisoskus, keskendumisvõime, täpsus ja hoolikus. Töö on seotud klienditeenindusega ning see eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, avatust ja sõbralikkust. Inimestega suhtlemine nõuab head suulist väljendusoskust, meeldivat ja viisakat käitumist, rahulikku meelt, kannatlikkust ja paindlikkust. Paljudes olukordades tuleb kasuks pinge- ja stressitaluvus. Olulised märksõnad on usaldatavus, emotsionaalne stabiilsus ja korrektsus, kohusetunne ja enesedistsipliin. 

Edasiõppimise võimalused on Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja teistes kõrgkoolides. Soovitame edasiõppimist kutseõpetaja erialal Tallinna Ülkoolis või Tartu Ülikoolis ning sättida isiklikku karjääriplaani tegutsemine kutseõpetajana.   

Õpikeskkond

Teooria- ja praktilise õppe läbiviimiseks on koolis heal tasemel sisustusega õpperuumid. Õppijale on tagatud piisavad võimalused omandada teadmised kutseala faktide, põhimõtete, teooriate ja tavade kohta ning saavutada võimekus teadmisi rakendada tööülesannete täitmiseks, erialaste oskuste praktiliseks harjutamiseks ja vilumuse saavutamiseks. Õppetöös kasutatakse professionaalse töökoja varustust.

Kutsestandard  (5. taseme jätkuõpe)

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10756433

Leho Lilleorg