Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

Projekti tegevused: 2016./17. õppeaastal on I ja II kursuse õpilastel võimalus õppida täiendavalt erialast eesti keelt ja erialast inglise keelt. Eesti keele õppes on võimalus osaleda 45 ja inglise keele õppes 15 õpilasel. Lisaks auditoorsele õppetööle külastatakse Eesti Rahva Muuseumi ja Energia Avastuskeskust.


Keeleõppe põhieesmärgiks on erialase võõrkeele (nii suulise kui kirjaliku) väljendusoskuse parandamine, eesmärgiga saada hakkama kiirelt muutuval tööturul. Samuti õigekirjaoskuse parandamine, et suhtlus tulevaste tööandjate ja klientidega oleks korrektne. Õpilased loevad inglise- ja eestikeelseid juhendmaterjale, mängivad rollimänge; loevad erialaseid juhendmaterjale ning tutvustavad loetut teistele; täidavad vajalikke dokumente.
Toetamaks IKT-pädevuste omandamist (vt https://www.hm.ee/et/elukestva-oppe-strateegia-2020) ja autentsetest algallikatest usaldusväärse info leidmiseks viiakse osa keeletunde läbi arvutiklassis (arvuti keeletunnis), võimaluse korral kasutatkse VOSK-meetodit (Võta Oma Seade Kaasa). Kõikidel õppijatel on võimalus vähemalt ühel korral esineda ettekandega (Power Point vm) kaasõppijatele.
Keeleõppe projekti raames käsitletakse järgmiseid teemasid:
1. Erialakeel ja selle rakendamine teeninduses
2. Tööriistad
3. Materjalid
4. Ohutus töökohal
5. Kliendinõustamine
6. Erialased juhendmaterjalid
7. Poolametlikud kirjad
8. Varuosade tellimine
Keelekursuste raames koostatakse õpimapp, mille vahele kogutakse õppematerjali. Õpimappi esitletakse kursuse lõpus kaasõppijatele ning sooritatakse kursuse lõputest.

PRÕM projekti tegevusi rahastab SA Innove ja EL Euroopa Sotsiaalfond.

 

Keeleõppe põhieesmärgiks on erialase võõrkeele (nii suulise kui kirjaliku) väljendusoskuse parandamine, eesmärgiga saada hakkama kiirelt muutuval tööturul. Samuti õigekirjaoskuse parandamine, et suhtlus tulevaste tööandjate ja klientidega oleks korrektne. Õpilased loevad inglise- ja eestikeelseid juhendmaterjale, mängivad rollimänge; loevad erialaseid juhendmaterjale ning tutvustavad loetut teistele; täidavad vajalikke dokumente.
Toetamaks IKT-pädevuste omandamist (vt https://www.hm.ee/et/elukestva-oppe-strateegia-2020) ja autentsetest algallikatest usaldusväärse info leidmiseks viiakse osa keeletunde läbi arvutiklassis (arvuti keeletunnis), võimaluse korral kasutatkse VOSK-meetodit (Võta Oma Seade Kaasa). Kõikidel õppijatel on võimalus vähemalt ühel korral esineda ettekandega (Power Point vm) kaasõppijatele.
Keeleõppe projekti raames käsitletakse järgmiseid teemasid:
1. Erialakeel ja selle rakendamine teeninduses
2. Tööriistad

3. Materjalid
4. Ohutus töökohal
5. Kliendinõustamine
6. Erialased juhendmaterjalid
7. Poolametlikud kirjad
8. Varuosade tellimine
Keelekursuste raames koostatakse õpimapp, mille vahele kogutakse õppematerjali. Õpimappi esitletakse kursuse lõpus kaasõppijatele ning sooritatakse kursuse lõputest.

PRÕM projekti tegevusi rahastab SA Innove ja EL Euroopa Sotsiaalfond.