Школьная жизнь

Внутренний распорядок


I Üldsätted

 1. Käesoleva sisekorraeeskirjaga määratakse kindlaks Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli (edaspidi kool) õppijate kohustused, käitumisreeglid, karistamine, õigused ja tunnustamine.
 2. Käesoleva sisekorraeeskirja täitmine on kohustuslik igale kooli õppijale.
 3. Õppijate sisekorraeeskiri kinnitatakse direktori käskkirjaga. 
 4. Õppijate sisekorraeeskiri on kättesaadav kooli kodulehel mehaanikakool.ee

 
II Õppija on kohustatud

 1. Järgima seaduste, kooli põhimääruse, õppekorralduse- ja sisekorraeeskirja nõudeid ning kandma vastutust nende mittetäitmise korral.
 2. Osalema õppetöös vastavalt õppe- ja tunniplaanile.
 3. Ilmuma õppetundi õigeaegselt ja lahkuma sealt ainult vastavalt õpetaja märguandele.
 4. Alluma õpetaja korraldustele ning täitma korrektselt tööülesanded.
 5. Esitama tähtajaliselt kõik ettenähtud tööd ja sooritama õigeaegselt ettenähtud eksamid, arvestused ja praktika.
 6. Teavitama rühmajuhendajat õppetööst puudumise esimesel päeval ja esitama dokumendid puudumise põhjendatuks lugemiseks hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast õppetööle jõudmist. 
 7. Küsima eelnevalt luba rühmajuhendajalt ja õpetajatelt pikemaajalise (3 ja rohkem päeva) kodustel vm puudumise korral ning täitma vastava avalduse (vorm lisa 1)
 8. Hoidma korda ja puhtust kooli ruumides ja territooriumil, koristama töö lõppedes oma töökoha ning osalema kooli üldkorrapidamises vastavalt kehtestatud korrale. 
 9. Hoidma kooli vara ja hüvitama enda poolt varale tekitatud kahju. Õppija suutmatuse korral korvata tekitatud materiaalne kahju, on kohustatud seda tegema tema vanemad või hooldaja.
 10. Kasutama heaperemehelikult tema kasutusse antud tööriistu, materjale ja seadmeid.
 11. Järgima isikliku hügieeninõudeid, olema korrektse välimusega koolis ja väljaspool kooli.
 12. Viibima koolimajas üleriieteta ning andma üleriided riidehoidu (selle lahtioleku ajal).
 13. Kasutama koolimajja sisenemiseks ja sealt väljumiseks ainult kooli peaust.
 14. Soetama endale eririietuse ja -jalanõud ning kandma neid praktilise töö tundides ja praktikal.
 15. Täitma tööohutuse, töötervishoiu ja tuleohutuse eeskirju.
 16. Suhtuma säästlikult keskkonda, kasutama säästlikult elektrienergiat, kustutades ruumist viimasena lahkudes tule.
 17. Tegutsema hädaolukorras vastavalt eeskirjadele ja õpetaja korraldustele.
 18. Järgima üldtunnustatud moraalinorme.
 19. Käituma viisakalt, abivalmilt, suhtuma lugupidavalt kaaslastesse ja olema positiivselt meelestatud ümbritsevasse.
 20. Hoidma kooli head mainet.

 
III Koolis ja kooli territooriumil on keelatud

 1. Takistada ja segada kaasõppijaid, õpetajate jt töötajate tööd.
 2. Kasutada ebasündsaid ja solvavaid väljendeid.
 3. Suitsetada.
 4. Mängida hasartmänge.
 5. Tarvitada või omada alkohoolseid jooke, narkootilisi, toksilisi ja teisi psühhotroopseid aineid ning viibida alkohoolsete jookide, narkootiliste, toksiliste ja teiste psühhotroopsete ainete mõju all.
 6. Omada ohtlikke terariistu, relvi ja laskemoona.
 7. Omandada võõrast vara.
 8. Käituda vägivaldselt.

 
IV Õppija mõjutamine ja karistamine 
 
1. Õppijate sisekorraeeskirja nõuete mittetäitmise korral rakendatakse järgmisi mõjutusvahendeid ja karistust:

 • a) märkus (suuline või kirjalik),
 • b) vestlus rühmajuhendaja, sotsiaalpedagoogiga, juhtkonna liikmega.
 • c) alla 18-a õpilase vanemate informeerimine,
 • d) küsimuse arutamine  tugikojas,
 • e) küsimuse arutamine õppekojas,
 • f) noomitus,
 • g) koolist väljaarvamine.

2. Õppija koolist väljaarvamine toimub õppekoja otsuse alusel. 
 
V Õppijal on õigus
 
1. Saada teavet kooli põhimääruse, õppekava, õppekorralduseeskirja ja teiste koolis kehtivate õigusaktide kohta.

2. Saada õppekavajärgset õpetust ning valida õppeaineid valikainete piires.

3. Taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse tunnustamist.

4. Saada õpilaspilet (tasemeõppes).

5. Osaleda õpilasesinduse moodustamises ja selle tegevuses (tasemeõppes).

6. Saada Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras ainelist abi või soodustusi.

7. Taotleda vastavalt seadusele ja kooli kehtestatud korrale õppetoetusi.

8. Saada seadustega kehtestatud tingimustel ning seaduste alusel antud õigusaktidega kehtestatud korras õppelaenu (keskkoolijärgsed õppijad).

9. Saada koolilõuna toetust (kutsekeskharidusõppe, põhihariduse baasil kutseõppe ja põhihariduse nõudeta kutseõppe õppekavadel õppija).

10. Saada sõidutoetust (kutsekeskharidusõppe, põhihariduse baasil kutseõppe õppija).

11. Taotleda mõjuvatel põhjustel õpet individuaalse õppekava järgi.

12. Taotleda kehtestatud korras akadeemilist puhkust (vorm lisa 2).

13. Saada praktilise töö ja praktika ajal tervisekaitset seaduste ja nende alusel vastuvõetud õigusaktide kohaselt.

14. Kasutada koolis viibimise ajal tervishoiuteenuseid vastuvõetud õigusaktide kohaselt.

15. Saada õppetööd puudutavates küsimustes õpetajatelt konsultatsiooni õpetajate õppetöövälisel üldtööajal.

16. Esitada direktorile ettepanekuid õppetegevuse parendamiseks.

17. Jätkata vabade kohtade olemasolul ühes koolis alustatud õpinguid teises koolis samal kutse-, eri- või ametialal. Üleminekul teisele kutse-, eri- või ametialale peab õppija sooritama kõik selles õppekavas ettenähtud eksamid ja arvestused, mida eelmise kooli õppekava ei sisaldanud.

18. Jätkata kutsekeskharidusõppe õppekava läbimisel üldharidusõpinguid kuni 35 õppenädala ulatuses gümnaasiumis.

19. Kasutada õppeväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud korras.

20. Vaidlustada õppekorraldusega seonduvat otsust, pöördudes kirjalikult 10 tööpäeva jooksul otsuse teinud isiku poole. 

21. Kasutada seaduste, kooli põhimääruse ja muude õigusaktidega kehtestatud teisi õigusi.
 
VI Õppijate tunnustamine
 
1. Heade saavutuste eest õppetöös, huvitegevuses, spordis ja koolielu teistes valdkondades tunnustatakse õpilasi järgmiselt:

 • a) kiitus (suuline või kirjalik)
 • b) tänukiri lapsevanematele
 • c) kiituskiri  d) õppetoetus 

2. Õppija tunnustamiseks kiituskirja või õppetoetusega teeb vastava esildise rühmajuhendaja või juhtkonna esindaja.

I Üldsätted

 1. Käesoleva sisekorraeeskirjaga määratakse kindlaks Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli (edaspidi kool) õppijate kohustused, käitumisreeglid, karistamine, õigused ja tunnustamine.
 2. Käesoleva sisekorraeeskirja täitmine on kohustuslik igale kooli õppijale.
 3. Õppijate sisekorraeeskiri kinnitatakse direktori käskkirjaga. 
 4. Õppijate sisekorraeeskiri on kättesaadav kooli kodulehel mehaanikakool.ee

 
II Õppija on kohustatud

 1. Järgima seaduste, kooli põhimääruse, õppekorralduse- ja sisekorraeeskirja nõudeid ning kandma vastutust nende mittetäitmise korral.
 2. Osalema õppetöös vastavalt õppe- ja tunniplaanile.
 3. Ilmuma õppetundi õigeaegselt ja lahkuma sealt ainult vastavalt õpetaja märguandele.
 4. Alluma õpetaja korraldustele ning täitma korrektselt tööülesanded.
 5. Esitama tähtajaliselt kõik ettenähtud tööd ja sooritama õigeaegselt ettenähtud eksamid, arvestused ja praktika.
 6. Teavitama rühmajuhendajat õppetööst puudumise esimesel päeval ja esitama dokumendid puudumise põhjendatuks lugemiseks hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast õppetööle jõudmist. 
 7. Küsima eelnevalt luba rühmajuhendajalt ja õpetajatelt pikemaajalise (3 ja rohkem päeva) kodustel vm puudumise korral ning täitma vastava avalduse (vorm lisa 1)
 8. Hoidma korda ja puhtust kooli ruumides ja territooriumil, koristama töö lõppedes oma töökoha ning osalema kooli üldkorrapidamises vastavalt kehtestatud korrale. 
 9. Hoidma kooli vara ja hüvitama enda poolt varale tekitatud kahju. Õppija suutmatuse korral korvata tekitatud materiaalne kahju, on kohustatud seda tegema tema vanemad või hooldaja.
 10. Kasutama heaperemehelikult tema kasutusse antud tööriistu, materjale ja seadmeid.
 11. Järgima isikliku hügieeninõudeid, olema korrektse välimusega koolis ja väljaspool kooli.
 12. Viibima koolimajas üleriieteta ning andma üleriided riidehoidu (selle lahtioleku ajal).
 13. Kasutama koolimajja sisenemiseks ja sealt väljumiseks ainult kooli peaust.
 14. Soetama endale eririietuse ja -jalanõud ning kandma neid praktilise töö tundides ja praktikal.
 15. Täitma tööohutuse, töötervishoiu ja tuleohutuse eeskirju.
 16. Suhtuma säästlikult keskkonda, kasutama säästlikult elektrienergiat, kustutades ruumist viimasena lahkudes tule.
 17. Tegutsema hädaolukorras vastavalt eeskirjadele ja õpetaja korraldustele.
 18. Järgima üldtunnustatud moraalinorme.
 19. Käituma viisakalt, abivalmilt, suhtuma lugupidavalt kaaslastesse ja olema positiivselt meelestatud ümbritsevasse.
 20. Hoidma kooli head mainet.

 
III Koolis ja kooli territooriumil on keelatud

 1. Takistada ja segada kaasõppijaid, õpetajate jt töötajate tööd.
 2. Kasutada ebasündsaid ja solvavaid väljendeid.
 3. Suitsetada.
 4. Mängida hasartmänge.
 5. Tarvitada või omada alkohoolseid jooke, narkootilisi, toksilisi ja teisi psühhotroopseid aineid ning viibida alkohoolsete jookide, narkootiliste, toksiliste ja teiste psühhotroopsete ainete mõju all.
 6. Omada ohtlikke terariistu, relvi ja laskemoona.
 7. Omandada võõrast vara.
 8. Käituda vägivaldselt.

 
IV Õppija mõjutamine ja karistamine 
 
1. Õppijate sisekorraeeskirja nõuete mittetäitmise korral rakendatakse järgmisi mõjutusvahendeid ja karistust:

 • a) märkus (suuline või kirjalik),
 • b) vestlus rühmajuhendaja, sotsiaalpedagoogiga, juhtkonna liikmega.
 • c) alla 18-a õpilase vanemate informeerimine,
 • d) küsimuse arutamine  tugikojas,
 • e) küsimuse arutamine õppekojas,
 • f) noomitus,
 • g) koolist väljaarvamine.

2. Õppija koolist väljaarvamine toimub õppekoja otsuse alusel. 
 
V Õppijal on õigus
 
1. Saada teavet kooli põhimääruse, õppekava, õppekorralduseeskirja ja teiste koolis kehtivate õigusaktide kohta.

2. Saada õppekavajärgset õpetust ning valida õppeaineid valikainete piires.

3. Taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse tunnustamist.

4. Saada õpilaspilet (tasemeõppes).

5. Osaleda õpilasesinduse moodustamises ja selle tegevuses (tasemeõppes).

6. Saada Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras ainelist abi või soodustusi.

7. Taotleda vastavalt seadusele ja kooli kehtestatud korrale õppetoetusi.

8. Saada seadustega kehtestatud tingimustel ning seaduste alusel antud õigusaktidega kehtestatud korras õppelaenu (keskkoolijärgsed õppijad).

9. Saada koolilõuna toetust (kutsekeskharidusõppe, põhihariduse baasil kutseõppe ja põhihariduse nõudeta kutseõppe õppekavadel õppija).

10. Saada sõidutoetust (kutsekeskharidusõppe, põhihariduse baasil kutseõppe õppija).

11. Taotleda mõjuvatel põhjustel õpet individuaalse õppekava järgi.

12. Taotleda kehtestatud korras akadeemilist puhkust (vorm lisa 2).

13. Saada praktilise töö ja praktika ajal tervisekaitset seaduste ja nende alusel vastuvõetud õigusaktide kohaselt.

14. Kasutada koolis viibimise ajal tervishoiuteenuseid vastuvõetud õigusaktide kohaselt.

15. Saada õppetööd puudutavates küsimustes õpetajatelt konsultatsiooni õpetajate õppetöövälisel üldtööajal.

16. Esitada direktorile ettepanekuid õppetegevuse parendamiseks.

17. Jätkata vabade kohtade olemasolul ühes koolis alustatud õpinguid teises koolis samal kutse-, eri- või ametialal. Üleminekul teisele kutse-, eri- või ametialale peab õppija sooritama kõik selles õppekavas ettenähtud eksamid ja arvestused, mida eelmise kooli õppekava ei sisaldanud.

18. Jätkata kutsekeskharidusõppe õppekava läbimisel üldharidusõpinguid kuni 35 õppenädala ulatuses gümnaasiumis.

19. Kasutada õppeväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud korras.

20. Vaidlustada õppekorraldusega seonduvat otsust, pöördudes kirjalikult 10 tööpäeva jooksul otsuse teinud isiku poole. 

21. Kasutada seaduste, kooli põhimääruse ja muude õigusaktidega kehtestatud teisi õigusi.
 
VI Õppijate tunnustamine
 
1. Heade saavutuste eest õppetöös, huvitegevuses, spordis ja koolielu teistes valdkondades tunnustatakse õpilasi järgmiselt:

 • a) kiitus (suuline või kirjalik)
 • b) tänukiri lapsevanematele
 • c) kiituskiri  d) õppetoetus 

2. Õppija tunnustamiseks kiituskirja või õppetoetusega teeb vastava esildise rühmajuhendaja või juhtkonna esindaja.