Vastuvõtt

Vastuvõtu kord 2019/2020

Õppekorralduseeskirja (Kinnitatud 28.09.2018 Dir kk 1-4/14) lisa 4.

Väljavõte õppijate vastuvõtu korrast Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis

 


1. ÜLDSÄTTED

Kool kehtestab vastuvõtukomisjoni töökorra, juhindudes Kutseõppeasutuse seadusest (Riigikogu 01.01.2019 seadus), Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu korrast (Haridus- ja teadusministri 16.04.2018 määrus nr 14), Kutseharidusstandardist (Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130) ja Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli põhimäärusest (Haridus ja teadusministri 16.06.2016 määrus nr 19).

2. ÕPILASKANDIDAADI ESITATAVAD DOKUMENDID

Õpilaskandidaat esitab vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:

 1. isikut tõendav dokument (Eesti kodaniku pass või ID-kaart);
 2. vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (täidetakse kohapeal);
 3. haridust tõendava dokumendi (lõputunnistus ja hinneteleht) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 4. välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
 5. välisriigis omandatud kesk- ja/või kõrghariduse puhul palume ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangu kvalifikatsiooni vastavuse kohta;
 6. välisriigis omandatud põhihariduse puhul palume esitada lõpudokumendid (tunnistus ja hinneteleht) nii originaalkeeles kui ka lõpudokumentide eestikeelne notariaalselt kinnitatud tõlge;
 7. kui õpingute alustamise eeltingimuseks on teatud kompetentside olemasolu, esitab õpilaskandidaat nende olemasolu tõendava(d) dokumendi(d);
 8. Kui dokumendid esitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi esindaja, esitab ta lisaks käesolevas loetletud dokumentidele enda isikut tõendava dokumendi ja esindusõigust tõendava dokumendi.

3. KOOLI VASTUVÕTU TINGIMUSED

Õpilaskandidaat esitleb vastuvõtukomisjonile oma kutsealast motivatsiooni ja valmisolekut kutsestandardis ja õppekavas ettenähtud õpiväljundid omandada, tõendite, andmete ja tegevuste kaudu.

3.1 Õpilaskandidaatide hindamise kriteeriumid:

1) Lõputunnistuse keskmine hinne;

2) Vestlus kutsesobivuse selgitamiseks;

3) Komisjonil on õigus kutsesobivuse hindamiseks anda kandidaadile täitmiseks teste või praktilisi ülesandeid.

3.2 Vastuvõtukomisjon määrab õpilaskandidaadile vestluse toimumise kuupäeva, kellaaja ja ruumi ning annab sellekohase kirjaliku meelespea. Testi sooritamise korral määrab vastuvõtukomisjon testi sooritamise kuupäeva. Vestlusele ja testimisele lubatakse ainult need õpilaskandidaadid, kes on esitanud käesoleva korra kohaselt kõik nõutud dokumendid ja andmed.

3.3 Vastuvõtukomisjonil on õigus õpilaskandidaat suunata täiendavale vestlusele, kui see on vajalik sarnaste tulemustega õpilaskandidaatide üle otsustamiseks või õpilaskandidaadi poolt teise eriala valimisel.

3.4 Vastuvõtukomisjonil on õigus otsustada õpilaskandidaadi vastuvõtmine testimisele ja vestlusele kutsumata (näiteks, kui õpilaskandidaat on läbinud vastava eriala õppekava kutseõppes põhikoolis või gümnaasiumis või õpilaskandidaat töötab valitud õppekavale vastavas valdkonnas jms põhjustel).

3.5 Õpilaskandidaatide hindamisel saadud punktid kannab vastuvõtukomisjon siseveebi viie tööpäeva jooksul arvates viimase hindamise toimumise päevast.

3.6 Õpilaskandidaatide sooritatud testid ja vestluste protokollid asuvad vastava õppevaldkonna juhi juures kuni esimese õppeaasta lõppemiseni, seejärel need hävitatakse või kustutakse.

4. ÕPILASKANDIDAATIDE PINGEREA AVALDAMINE JA ÕPPIMA ASUMISE KINNITAMINE

Vastuvõtukomisjon koostab õpilaskandidaatide hindamise tulemuste alusel ühe kuu jooksul arvates avalduste vastuvõtmise lõppemise tähtpäevast õpilaskandidaatide pingerea ning märgib kooli siseveebis õpilaskandidaadi andmetesse otsuse „vastu võetud“ või“mitte vastuvõetud” ning avalikustab pingerea kodeeritult kooli infostendil ja kooli veebilehel www.mehaanikakool.ee.

4.1 Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab kooli vastuvõtukalendris määratud tähtajaks siseveebis või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kooli õppima asumise.

4.2 Hiljemalt õppetöö alguseks kannab kooli direktor õpilaskandidaadid käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja. Õppeinfosüsteemi spetsialist registreerib õpilased Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), lähtudes vastuvõtukomisjoni ettepanekust ja õpilaskandidaatide kinnitusest kooli õppima asuda.

4.3 Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda pingereas järgmine õpilaskandidaat.

5. ÕPPIJA VASTUVÕTMINE ÕPPETÖÖ KESKEL

Alanud õppetööga õppekavale õppeaasta keskel vastuvõtmine on võimalik vabade õppekohtade olemasolul ja erialajuhi nõusolekul. Õppekohale kandideerimine toimub kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel, millele lisatakse käesoleva korra punktis 2 loetletud dokumendid. Õpilaskandidaadi hindamine ja vastuvõtmise otsustamine toimub käesolevas korras kehtestatud korras.

6. VAIDLUSTAMINE

Direktori käskkirja õpilaskandidaatide kandmisest kooli õpilaste nimekirja on õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada, esitades vaide haldusmenetluse seaduses kehtestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus kehtestatud korras.

1. ÜLDSÄTTED

Kool kehtestab vastuvõtukomisjoni töökorra, juhindudes Kutseõppeasutuse seadusest (Riigikogu 01.01.2019 seadus), Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu korrast (Haridus- ja teadusministri 16.04.2018 määrus nr 14), Kutseharidusstandardist (Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130) ja Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli põhimäärusest (Haridus ja teadusministri 16.06.2016 määrus nr 19).

2. ÕPILASKANDIDAADI ESITATAVAD DOKUMENDID

Õpilaskandidaat esitab vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:

 1. isikut tõendav dokument (Eesti kodaniku pass või ID-kaart);
 2. vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (täidetakse kohapeal);
 3. haridust tõendava dokumendi (lõputunnistus ja hinneteleht) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 4. välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
 5. välisriigis omandatud kesk- ja/või kõrghariduse puhul palume ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangu kvalifikatsiooni vastavuse kohta;
 6. välisriigis omandatud põhihariduse puhul palume esitada lõpudokumendid (tunnistus ja hinneteleht) nii originaalkeeles kui ka lõpudokumentide eestikeelne notariaalselt kinnitatud tõlge;
 7. kui õpingute alustamise eeltingimuseks on teatud kompetentside olemasolu, esitab õpilaskandidaat nende olemasolu tõendava(d) dokumendi(d);
 8. Kui dokumendid esitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi esindaja, esitab ta lisaks käesolevas loetletud dokumentidele enda isikut tõendava dokumendi ja esindusõigust tõendava dokumendi.

3. KOOLI VASTUVÕTU TINGIMUSED

Õpilaskandidaat esitleb vastuvõtukomisjonile oma kutsealast motivatsiooni ja valmisolekut kutsestandardis ja õppekavas ettenähtud õpiväljundid omandada, tõendite, andmete ja tegevuste kaudu.

3.1 Õpilaskandidaatide hindamise kriteeriumid:

1) Lõputunnistuse keskmine hinne;

2) Vestlus kutsesobivuse selgitamiseks;

3) Komisjonil on õigus kutsesobivuse hindamiseks anda kandidaadile täitmiseks teste või praktilisi ülesandeid.

3.2 Vastuvõtukomisjon määrab õpilaskandidaadile vestluse toimumise kuupäeva, kellaaja ja ruumi ning annab sellekohase kirjaliku meelespea. Testi sooritamise korral määrab vastuvõtukomisjon testi sooritamise kuupäeva. Vestlusele ja testimisele lubatakse ainult need õpilaskandidaadid, kes on esitanud käesoleva korra kohaselt kõik nõutud dokumendid ja andmed.

3.3 Vastuvõtukomisjonil on õigus õpilaskandidaat suunata täiendavale vestlusele, kui see on vajalik sarnaste tulemustega õpilaskandidaatide üle otsustamiseks või õpilaskandidaadi poolt teise eriala valimisel.

3.4 Vastuvõtukomisjonil on õigus otsustada õpilaskandidaadi vastuvõtmine testimisele ja vestlusele kutsumata (näiteks, kui õpilaskandidaat on läbinud vastava eriala õppekava kutseõppes põhikoolis või gümnaasiumis või õpilaskandidaat töötab valitud õppekavale vastavas valdkonnas jms põhjustel).

3.5 Õpilaskandidaatide hindamisel saadud punktid kannab vastuvõtukomisjon siseveebi viie tööpäeva jooksul arvates viimase hindamise toimumise päevast.

3.6 Õpilaskandidaatide sooritatud testid ja vestluste protokollid asuvad vastava õppevaldkonna juhi juures kuni esimese õppeaasta lõppemiseni, seejärel need hävitatakse või kustutakse.

4. ÕPILASKANDIDAATIDE PINGEREA AVALDAMINE JA ÕPPIMA ASUMISE KINNITAMINE

Vastuvõtukomisjon koostab õpilaskandidaatide hindamise tulemuste alusel ühe kuu jooksul arvates avalduste vastuvõtmise lõppemise tähtpäevast õpilaskandidaatide pingerea ning märgib kooli siseveebis õpilaskandidaadi andmetesse otsuse „vastu võetud“ või“mitte vastuvõetud” ning avalikustab pingerea kodeeritult kooli infostendil ja kooli veebilehel www.mehaanikakool.ee.

4.1 Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab kooli vastuvõtukalendris määratud tähtajaks siseveebis või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kooli õppima asumise.

4.2 Hiljemalt õppetöö alguseks kannab kooli direktor õpilaskandidaadid käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja. Õppeinfosüsteemi spetsialist registreerib õpilased Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), lähtudes vastuvõtukomisjoni ettepanekust ja õpilaskandidaatide kinnitusest kooli õppima asuda.

4.3 Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda pingereas järgmine õpilaskandidaat.

5. ÕPPIJA VASTUVÕTMINE ÕPPETÖÖ KESKEL

Alanud õppetööga õppekavale õppeaasta keskel vastuvõtmine on võimalik vabade õppekohtade olemasolul ja erialajuhi nõusolekul. Õppekohale kandideerimine toimub kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel, millele lisatakse käesoleva korra punktis 2 loetletud dokumendid. Õpilaskandidaadi hindamine ja vastuvõtmise otsustamine toimub käesolevas korras kehtestatud korras.

6. VAIDLUSTAMINE

Direktori käskkirja õpilaskandidaatide kandmisest kooli õpilaste nimekirja on õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada, esitades vaide haldusmenetluse seaduses kehtestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus kehtestatud korras.