Koolielu

Õpilasesindus

Õpilasesinduse tegutsemise aluseks on kutseõppeasutuse seadus, mis ütleb järgmist:  

 § 42. Õpilaskond

(1) Kooli õpilased ja üliõpilased moodustavad õpilaskonna.

(2) Õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt kooskõlas seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

3) Õpilaskonnal on õigus:

1) moodustada teiste õpilaskondade ja üliõpilaskondadega liite ja organisatsioone õigusaktidega sätestatud alustel ja korras;
2) astuda rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd;
3) määrata oma täisealine esindaja kooli nõukokku;

4) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt kuuluvad õpilaskonna pädevusse ning mis ei ole samadel alustel antud kellegi teise otsustada ega korraldada.

(4) Õpilaskonna esindusorgan on valitud õpilasesindus, mis esindab õpilaskonda suhetes kooli, Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

(5) Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel. Õpilasesinduse esimese koosseisu valimise korraldab direktor kooli põhimääruses sätestatud korras.

(6) Õpilaskonnal on põhikiri, milles sätestatakse õpilaskonna esindus- ja täitevorganite moodustamise kord, nende õigused, kohustused ja vastutus ning töökord.

(7) Õpilaskonna põhikirja võtab vastu õpilaskond kooli põhimääruses sätestatud korras. Õpilasesindus esitab õpilaskonna põhikirja kooli nõukogule kinnitamiseks. Kooli nõukogu kinnitab õpilaskonna põhikirja, kui see vastab seadusele ja seaduse alusel antud õigusaktidele.


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õpilasesindus: 

President: Hendry Münter 21SAT-EST

Asepresident: Harry Ein 21SAT-EST

Sekretär: Karit Hansberg 21AM-EST

Liikmed:

Stig Olmari 21SAT-EST

Markus Kose 21KMT-EST

Iris Väinsaar 21AM-EST

Kelly Kiveste 20KVH.1

Harley Kõrgesaar 21AM-EST

Kontakt:  eesnimi.perenimi/att/mehaanikakool.ee    P.s. Täpitähed ilma täppideta! 

"Meie juurde on oodatud kõik Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õpilased, kes soovivad panustada meie kooli huvitegevusse ja arengusse. Võta julgelt ühendust!" 

Instagram @mk_oe21

Õpilasesinduse põhikiri on koostamisel. 

Koolipoolne õpilasesinduse tugi: Ada Lumiste, õppedirektor, Ene Pukk, arendusjuht  

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õpilasesindus: 

President: Hendry Münter 21SAT-EST

Asepresident: Harry Ein 21SAT-EST

Sekretär: Karit Hansberg 21AM-EST

Liikmed:

Stig Olmari 21SAT-EST

Markus Kose 21KMT-EST

Iris Väinsaar 21AM-EST

Kelly Kiveste 20KVH.1

Harley Kõrgesaar 21AM-EST

Kontakt:  eesnimi.perenimi/att/mehaanikakool.ee    P.s. Täpitähed ilma täppideta! 

"Meie juurde on oodatud kõik Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õpilased, kes soovivad panustada meie kooli huvitegevusse ja arengusse. Võta julgelt ühendust!" 

Instagram @mk_oe21

Õpilasesinduse põhikiri on koostamisel. 


Koolipoolne õpilasesinduse tugi: Ada Lumiste, õppedirektor, Ene Pukk, arendusjuht