Vastuvõtt

Juhised SAIS-is kandideerimiseks

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis on 2022/2023 vastuvõtt lõppenud! 

Ootame tuleval õppeaastal, 2023/2024 

 


1. Avalduse ja dokumentide esitamine SAIS-is

Sisseastumise infosüsteem SAIS on e-teenus, mille abil saavad Eesti kodanikud kooli esitada sisseastumisavalduse elektroonselt interneti teel (www.sais.ee).

 1. SAIS-is avalduse esitamiseks on vaja ID-kaarti ning PIN1-koodi, Mobiil-ID ja selle PIN1koodi või SmartID. 
 2. Avalduse esitamisel palume olla täpne ja hoolikas ning veendu, et kõik andmed on sisestatud õigesti. 
 3. Avalduse võid esitada kahele erialale, märkides eelistuse, kumba eriala soovid kõige rohkem, mis on number 1, teine eelistus märgi numbriga 2.
 4. Märgi kindlasti õige  õppevorm (kutsekeskharidusõpe ehk päevane õppevorm või kutseõpe ehk õhtune õppevorm)
 5. Avaldus on esitatud, kui oled vajutanud avalduse täitmise lõpus nuppu “Esita”. Kui avaldusel on staatus “Esitamata”, siis kool seda arvesse ei võta ega menetle.
 6. Puuduliku sisuga avaldused lükkab kool tagasi ühe nädala jooksul (näiteks avaldused,  millele on lisamata eelnevat haridustaset tõendava dokumendi koopia või mõni muu nõutud dokumendi koopia).  
 7. Vastuvõtuperioodi vältel kontrolli SAIS-is aeg-ajalt oma avalduse olekut ning loe teateid, mida kool saadab. SAIS suunab teated ka avalduses märgitud e-posti aadressile, veendu, et e-posti aadress on SAIS-i õigesti sisestatud. 
 8. E-posti lugemisel kontrolli alati ka rämpsposti (Trash), sest sinna sattunud kirjad võivad jääda märkamatuks ning oluline info võib jääda õigel ajal lugemata. 
 9. Kool ei vastuta avalduse sisestamisel tehtud vigade või lugemata teadete tõttu tekkinud probleemide eest.  

2. Dokumentide esitamine koolis  

Kui puudub võimalus elektroonilist avaldust esitada, siis saab esitada avalduse ja dokumendid koolis, tööpäeviti 9 – 15 aadressil Uuslinna 10, Tallinn. 

 1. Kaasa võtta ID kaart või Mobiil-ID koos paroolidega, sest avaldus tuleb esitada elektrooniliselt SAIS süsteemis. Selleks on koolis arvuti ja internetiühendus, vajadusel juhendab meie vastuvõtutöötaja.  
 2. Kui ID-kaarti pole, selle kehtivusaeg on lõppenud või on kadunud PIN-koodid, siis pöördu Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse probleemi lahendamiseks. 

3. Vajalikud dokumendid, kui esitate avalduse koolis 

3.1. Kutsekeskharidusõpe (3 aastat pärast põhikooli; päevane õppevorm)

 1. ID-kaart või pass;
 2. Põhiharidust tõendava dokumendi originaal; 
 3. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb lisada õpilaskandidaadi välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri. Palume esitada lõpudokumendid (tunnistus ja hinneteleht) nii originaalkeeles kui ka lõpudokumentide eestikeelne notariaalselt kinnitatud tõlge; 
 4. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED);
 5. Eesti residentsust mitteomavatel sisseastujatel dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

3.2. Kutseõpe põhihariduse baasil (kuni 2 aastat; õhtune õppevorm)

 1. ID-kaart või pass;
 2. Haridust tõendava dokumendi originaal; 
 3. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb lisada õpilaskandidaadi välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri. Palume esitada lõpudokumendid (tunnistus ja hinneteleht) nii originaalkeeles kui ka lõpudokumentide eestikeelne notariaalselt kinnitatud tõlge. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED);
 4. Eesti residentsust mitteomavatel sisseastujatel dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

3.3. Kutseõpe keskharidusebaasil ( kuni 1 aasta; õhtune õppevorm)

 1. ID-kaart või pass;
 2. Keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle alusel kohapeal kinnitatud koopia ning hinneteleht. Väljapool Eestit välja antud haridust tõendava tunnistuse puhul on vajalik esitada ENIC/NARIC keskuse hinnang;
 3. Eesti residentsust mitteomavatel sisseastujatel dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
 4. Jätkuõppesse astumisel konkursi tingimustes nõutud kutsetaseme tunnistus või vastavate kompetentside olemasolu tõendav eneseanalüüs ja soovituskiri tööandjalt.

3.4. Kutseõpe põhihariduse nõudeta (kuni 1 aasta; õhtune või päevane õppevorm)

 1. ID-kaart või pass;
 2. Eesti residentsust mitteomavatel sisseastujatel dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

 4. Vestluste testide tulemused ja õppima tuleku kinnitamine

 1. Vastuvõtu tulemused avaldatakse pärast vestlust SAIS-is vastuvõtu ajakavas näidatud tähtajaks. 
 2. Teade vastuvõtukomisjoni otsusest saadetakse kandidaadi poolt SAIS-is märgitud eposti aadressile. Palun veendu, et e-posti aadress oleks avaldusel sisestatud õigesti ning kontrolli, kas SAIS-i teated pole sattunud rämpsposti (Trash) hulka.
 3. Kui Sinu avaldus on SAIS-is saanud staatuse “Vastuvõetav” ning oled otsustanud asuda õppima Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis, siis pead oma õppima asumise soovi esimesel võimalusel, kuid kindlasti  tähtaegselt kinnitama.  Õppima asumist palun kinnita SAIS-is!   
 4. Õppima asumise kinnitamise tähtaeg on kirjas SAIS-is ja vastuvõtukomisjoni otsuse teates. 
 5. Pärast õppima asumise kinnitamist on SAIS-is avalduse staatus “Tuleb õppima”. 
 6. Juhul, kui õpilaskandidaat oma õppima asumist õigeks ajaks ei kinnita, määrab SAIS automaatselt avalduse staatuseks “Määratud õppekohast loobunuks“.
 7. Õppima asumist saad kinnitada ainult ühele õppekavale. 
 8. Alaealise õppija seaduslik esindaja annab õppima asumiseks kirjaliku nõusoleku. Sellekohase blanketi väljastame õppija esindajale enne õppeaasta algust, augustis toimuval lastevanemate koosolekul. Sellekohane teave on kandideerimisel SAIS-is olemas.
 9. Kui avalduse esitamisega tekib küsimusi, võta ühendust vastuvõtukomisjoni töötajaga või kirjuta vastuvott@mehaanikakool.ee. 
 10. Kandideerimisega ja vastuvõtuga seotud küsimustes on abiks õppesekretär Anu Ressar, helista tel +372 5695 2740 või kirjuta anu.ressar@mehaanikakool.ee  

Kohtumiseni Mehaanikakoolis!

 

1. Avalduse ja dokumentide esitamine SAIS-is

Sisseastumise infosüsteem SAIS on e-teenus, mille abil saavad Eesti kodanikud kooli esitada sisseastumisavalduse elektroonselt interneti teel (www.sais.ee).


 1. SAIS-is avalduse esitamiseks on vaja ID-kaarti ning PIN1-koodi, Mobiil-ID ja selle PIN1koodi või SmartID. 
 2. Avalduse esitamisel palume olla täpne ja hoolikas ning veendu, et kõik andmed on sisestatud õigesti. 
 3. Avalduse võid esitada kahele erialale, märkides eelistuse, kumba eriala soovid kõige rohkem, mis on number 1, teine eelistus märgi numbriga 2.
 4. Märgi kindlasti õige  õppevorm (kutsekeskharidusõpe ehk päevane õppevorm või kutseõpe ehk õhtune õppevorm)
 5. Avaldus on esitatud, kui oled vajutanud avalduse täitmise lõpus nuppu “Esita”. Kui avaldusel on staatus “Esitamata”, siis kool seda arvesse ei võta ega menetle.
 6. Puuduliku sisuga avaldused lükkab kool tagasi ühe nädala jooksul (näiteks avaldused,  millele on lisamata eelnevat haridustaset tõendava dokumendi koopia või mõni muu nõutud dokumendi koopia).  
 7. Vastuvõtuperioodi vältel kontrolli SAIS-is aeg-ajalt oma avalduse olekut ning loe teateid, mida kool saadab. SAIS suunab teated ka avalduses märgitud e-posti aadressile, veendu, et e-posti aadress on SAIS-i õigesti sisestatud. 
 8. E-posti lugemisel kontrolli alati ka rämpsposti (Trash), sest sinna sattunud kirjad võivad jääda märkamatuks ning oluline info võib jääda õigel ajal lugemata. 
 9. Kool ei vastuta avalduse sisestamisel tehtud vigade või lugemata teadete tõttu tekkinud probleemide eest.  

2. Dokumentide esitamine koolis  

Kui puudub võimalus elektroonilist avaldust esitada, siis saab esitada avalduse ja dokumendid koolis, tööpäeviti 9 – 15 aadressil Uuslinna 10, Tallinn. 

 1. Kaasa võtta ID kaart või Mobiil-ID koos paroolidega, sest avaldus tuleb esitada elektrooniliselt SAIS süsteemis. Selleks on koolis arvuti ja internetiühendus, vajadusel juhendab meie vastuvõtutöötaja.  
 2. Kui ID-kaarti pole, selle kehtivusaeg on lõppenud või on kadunud PIN-koodid, siis pöördu Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse probleemi lahendamiseks. 

3. Vajalikud dokumendid, kui esitate avalduse koolis 

3.1. Kutsekeskharidusõpe (3 aastat pärast põhikooli; päevane õppevorm)

 1. ID-kaart või pass;
 2. Põhiharidust tõendava dokumendi originaal; 
 3. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb lisada õpilaskandidaadi välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri. Palume esitada lõpudokumendid (tunnistus ja hinneteleht) nii originaalkeeles kui ka lõpudokumentide eestikeelne notariaalselt kinnitatud tõlge; 
 4. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED);
 5. Eesti residentsust mitteomavatel sisseastujatel dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

3.2. Kutseõpe põhihariduse baasil (kuni 2 aastat; õhtune õppevorm)

 1. ID-kaart või pass;
 2. Haridust tõendava dokumendi originaal; 
 3. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb lisada õpilaskandidaadi välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri. Palume esitada lõpudokumendid (tunnistus ja hinneteleht) nii originaalkeeles kui ka lõpudokumentide eestikeelne notariaalselt kinnitatud tõlge. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED);
 4. Eesti residentsust mitteomavatel sisseastujatel dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

3.3. Kutseõpe keskharidusebaasil ( kuni 1 aasta; õhtune õppevorm)

 1. ID-kaart või pass;
 2. Keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle alusel kohapeal kinnitatud koopia ning hinneteleht. Väljapool Eestit välja antud haridust tõendava tunnistuse puhul on vajalik esitada ENIC/NARIC keskuse hinnang;
 3. Eesti residentsust mitteomavatel sisseastujatel dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
 4. Jätkuõppesse astumisel konkursi tingimustes nõutud kutsetaseme tunnistus või vastavate kompetentside olemasolu tõendav eneseanalüüs ja soovituskiri tööandjalt.

3.4. Kutseõpe põhihariduse nõudeta (kuni 1 aasta; õhtune või päevane õppevorm)

 1. ID-kaart või pass;
 2. Eesti residentsust mitteomavatel sisseastujatel dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

 4. Vestluste testide tulemused ja õppima tuleku kinnitamine

 1. Vastuvõtu tulemused avaldatakse pärast vestlust SAIS-is vastuvõtu ajakavas näidatud tähtajaks. 
 2. Teade vastuvõtukomisjoni otsusest saadetakse kandidaadi poolt SAIS-is märgitud eposti aadressile. Palun veendu, et e-posti aadress oleks avaldusel sisestatud õigesti ning kontrolli, kas SAIS-i teated pole sattunud rämpsposti (Trash) hulka.
 3. Kui Sinu avaldus on SAIS-is saanud staatuse “Vastuvõetav” ning oled otsustanud asuda õppima Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis, siis pead oma õppima asumise soovi esimesel võimalusel, kuid kindlasti  tähtaegselt kinnitama.  Õppima asumist palun kinnita SAIS-is!   
 4. Õppima asumise kinnitamise tähtaeg on kirjas SAIS-is ja vastuvõtukomisjoni otsuse teates. 
 5. Pärast õppima asumise kinnitamist on SAIS-is avalduse staatus “Tuleb õppima”. 
 6. Juhul, kui õpilaskandidaat oma õppima asumist õigeks ajaks ei kinnita, määrab SAIS automaatselt avalduse staatuseks “Määratud õppekohast loobunuks“.
 7. Õppima asumist saad kinnitada ainult ühele õppekavale. 
 8. Alaealise õppija seaduslik esindaja annab õppima asumiseks kirjaliku nõusoleku. Sellekohase blanketi väljastame õppija esindajale enne õppeaasta algust, augustis toimuval lastevanemate koosolekul. Sellekohane teave on kandideerimisel SAIS-is olemas.
 9. Kui avalduse esitamisega tekib küsimusi, võta ühendust vastuvõtukomisjoni töötajaga või kirjuta vastuvott@mehaanikakool.ee. 
 10. Kandideerimisega ja vastuvõtuga seotud küsimustes on abiks õppesekretär Anu Ressar, helista tel +372 5695 2740 või kirjuta anu.ressar@mehaanikakool.ee  

Kohtumiseni Mehaanikakoolis!