Vastuvõtt

Erialade tutvustus


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on 1.septembril 1971. aastal asutatud riiklik kutseõppeasutus.

Mehaanikakoolist on kujunenud regionaalne kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused esmase kutseõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks. Kooli strateegia kujundamine ja selle elluviimine baseerub riiklikult eraldavatel ressurssidel ning on kooskõlas üldise hariduspoliitikaga ja seda reguleerivate normdokumentidega.

Koolis tähtsustatakse tööandjate usalduse hoidmist. Alates 2005. aastast on koolil ISO 9001 ja 2012.aasta kevadest ISO 14001 sertifikaat. Läbi kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika järgimise ja integreeritud juhtimissüsteemi rakendamise tagatakse huvipoolte, õiguslike ja muude nõuete täitmine ning juhtimissüsteemi ja protsesside pidev parendamine.

Ainukese koolina vabariigis on kool sertifitseeritud keevituse valdkonna koolituse läbiviimise alal ning omab keevitussertifikaatide väljaandmise õigust, lähtudes eeskirjadest DVS 1191 ja DVS 1192.

Kutseeksameid läbiviivate erialaliitude poolt on kool tunnustatud kutseksamikeskusena kõikides õppekavarühmades.


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on 1.septembril 1971. aastal asutatud riiklik kutseõppeasutus.

Mehaanikakoolist on kujunenud regionaalne kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused esmase kutseõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks. Kooli strateegia kujundamine ja selle elluviimine baseerub riiklikult eraldavatel ressurssidel ning on kooskõlas üldise hariduspoliitikaga ja seda reguleerivate normdokumentidega.


Koolis tähtsustatakse tööandjate usalduse hoidmist. Alates 2005. aastast on koolil ISO 9001 ja 2012.aasta kevadest ISO 14001 sertifikaat. Läbi kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika järgimise ja integreeritud juhtimissüsteemi rakendamise tagatakse huvipoolte, õiguslike ja muude nõuete täitmine ning juhtimissüsteemi ja protsesside pidev parendamine.

Ainukese koolina vabariigis on kool sertifitseeritud keevituse valdkonna koolituse läbiviimise alal ning omab keevitussertifikaatide väljaandmise õigust, lähtudes eeskirjadest DVS 1191 ja DVS 1192.

Kutseeksameid läbiviivate erialaliitude poolt on kool tunnustatud kutseksamikeskusena kõikides õppekavarühmades.

Metallilõikepinkidel töötaja, tase 5

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTase ÕppekeelÕppekava kood
ÕppeliikKutseõppe jätkuõpeÕppevormStatsionaarne, õhtune õpeEeldus alustamiseksKeskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid Õppeaeg6 kuudTase 5.taseÕppekeelveneÕppekava kood134799
ÕppeliikKutseõppe jätkuõpeÕppevormStatsionaarne, õhtune õpeEeldus alustamiseksKeskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid Õppeaeg6 kuudTase 5.taseÕppekeelveneÕppekava kood140778

Eriala kirjeldus

Metallilõikepinkidel töötajad on ametis peamiselt masinaehitusettevõtetes, mis tegelevad metallide töötlemisega treimise või freesimise teel. Töö toimub sõltuvalt töötaja spetsialiseerumisest APJ-freespingil või APJ-treipingil (APJ on inglise k CNC - Computer Numerical Control), kus ta töötleb joonise ja juhtprogrammi järgi detaile. Metallilõikepinkidel töötaja põhiline tööülesanne on mitmesuguste kujupindade töötlemine, keermestamine ja puurimine. Ta seadistab etteantud tehnilisest dokumentatsioonist lähtudes tööpingi või töötab eelnevalt seadistatud tööpinkidel. Vajadusel teeb olemasolevates seadistustes muudatusi või koostab ise CAD/CAMsüsteemis juhtprogrammid. Sõltuvalt töökorraldusest võib juhendada ka vähem kogenud kolleege või korraldada väiksema meeskonna tööd.

Kutse on spetsialiseerumispõhine:  

  • Freesija tööülesanne on detailide valmistamine freespingil pindade, astmete ja soonte töötlemise teel.
  • Treiali tööülesanne on valdavalt pöördkeha-tüüpi detailide valmistamine treipingil pindade, astmete ja soonte töötlemise ja keermestamise teel.

Tööks vajalikud isikuomadused

Vastutustunne ja ausus, hoolikus, täpsus, iseseisva töö planeerimise oskus, ruumiline kujutlusvõime, rahulikkus, hea nägemine ja kuulmine, hea füüsiline vorm. Keskendumisvõime, rutiinitaluvus, koordinatsioon, matemaatiline võimekus.

Töökeskkond

Metallilõikepinkidel töötajate tööaeg on üldjuhul fikseeritud, ettevõtte töökorraldusest lähtudes võib töö toimuda ka paindliku töögraafiku alusel. Sõltuvalt ettevõtte tootmissegmendist (seeriatootmine või individuaaltootmine) võib töö olla nii rutiinne kui vahelduv, töötempo on üldjuhul mõõdukas. Töökeskkond paikneb siseruumides ning on mürarikas.

Töökeskkonnas esinevad metallitolm ja jahutusvedelike aurud võivad tekitada allergilisi reaktsioone. Kuna töötatakse masinatega, siis võib ohutusnõuete eiramine endaga kaasa tuua tööõnnetuse, mistõttu on kohustuslik järgida täpselt tööohutusnõudeid ja kasutada ettenähtud isikukaitsevahendeid.

Töövahendid ja õppetöökojad

Universaal- ja erirakised, mõõtmisvahendid, käsitööriistad (nt viil, laasturoop, abrasiivkivi jne), tõsteseadmed, isikukaitsevahendid.

 

Kooli õppetöökojad on varustatud kaasaegse tehnoloogiaga, mis loob turvalise ja inspireeriva keskkonna eriala omandamiseks.

Õppetöökojad on varustatud kaasaegse tehnoloogiaga, mis loob turvalise ja inspireeriva keskkonna eriala omandamiseks.

  • Arvutiklass
  • APJ trei- ja freespinkide õppetöökoda ja õppeklass
  • Kaasaegne, käsijuhtimisega trei- ja freespinkide õppeklass
  • Materjalide ettevalmistamise ruumid
  • Erinevad käsitööriistad
  • Mõõtevahendid

Tööohutus

Tervist ja keskkonda säästev töökultuur kuulub õppimise ja metallitöö juurde.

Õppetöökojas töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud erialale vastavad tööriided, peakate, turvajalatsid. Vastavalt töö iseloomule on kohustuslik kasutada individuaalseid isikukaitsevahendid. Isikukaitsevahendil peab olema nõuetele vastavust tõendav CE tähis.

Õppetöö korraldus

Õppetöögraafikuga määratakse õppenädalad koolis ning praktikanädalad ettevõttes. Õppetöö koolis toimub tööpäeviti, vastavalt õpperühma tunniplaanile. Üldine õhtuse õppe aeg on 16:30 – 21:10 . Tavapäraselt on õppetöögraafik jagatud põhimõttel 2 nädalat koolis, 2 nädalat praktika ettevõttes. Õpperühma õppetöögraafik on avaldatud kooli veebilehel www.mehaanikakool.ee

Ettevõtte praktika toimub üldjuhul täistööajaga, praktikalepingu ja ettevõttega kokkulepitud töögraafiku alusel.

Õppekavast (kood 134799, kood 140778) ja õppetöö korraldusest antakse põhjalik ülevaade õppeaasta esimestes tundides.

Enn Helemäe